Dienste

Terapie


• Spelterapie word een keer per week met elkeen van ons grondslagfase leerders onderneem.
• Neuronett bewegingsterapie word aangebied vir leerders vanaf graad R-6. Hierdie terapie vind in klein groepies plaas vir ongeveer twintig minute per dag.
• Een-tot-een Remediërende hulp word deur klasonderwysers gegee wanneer leerders spesifieke aandag benodigd.
• Rekenaarprogramme word ook ingespan om lees-vaardighede en tik-vaardighede in te skerp en vas te lê op ‘n praktiese wyse wat vir die kinders prettig en aangenaam is.
• Leerders wat struikelblokke tot leer ondervind, beleef ook dikwels emosionele uitdagings soos hoë vlakke van angs, ‘n swak selfbeeld of lae motiversingsvlakke. Die skool se sielkundige berader ondersteun leerders om deur traumatiese gebeure te werk en emosionele kwessies te verwerk sodat hul die emosionele hindernisse wat hul van optimale funksionering weerhou, ook mettertyd kan oorkom.
• Sosiale groepterapie word ook aangebied om leerlinge meer te leer oor optimale sosiale funksionering, etiket en algemene sosiale vaardighede. Leerders kry geleentheid om gepaste sosiale gedrag aan te leer en in te oefen in hul klein groepies. Die voorbereiding vir gepaste optrede binne enige moontlike sosiale situasie help om leerders se angsvlakke rondom hierdie situasies te verminder sodat hul goed voorbereid kan deelneem aan werklike situasies wanneer die geleentheid hom voordoen.

Werkstasies op Vrydae

Vrydae is ‘n gunsteling dag in enige Zerie-leerling se lewe! Dit is ‘n nie-akademiese dag, waar al die nie-akademiese periodes wat normaalweg gedurende die week sou plaasvind (bv. liggaamsopvoeding, klasmusiek, rekenaargeletterdheid, kuns ens.) saamgevoeg word in een, wonderlike dag van kreatiwiteit en ontspanning! Leerders vanaf graad 3-7 kry op Vrydae geleentheid om te leer kitaar speel. Verder neem hulle deel aan krieket en netball op Vrydae, wat uitstekend is vir die ontwikkeling van groot motoriese vaardighede, koördinasie, lateraliteit, ruimtelike oriëntasie en natuurlik SPANWERK! ?. Nog ‘n absolute fees is die een keer per maand se bak-en-brou sessie op ‘n gekose Vrydag!

Musiek


Musiek is een van die wonderlikste vorme van opvoeding! Dit leer die mens ‘n diep waardering vir die kombinasies van intellektuele, emosionele en fisiese vaardigheid aan. Die terapeutiese waarde van musiek kan ook nie genoeg beklemtoon word nie. By El Zera Privaatskool word elke leerder die geleentheid gegun om te leer om ‘n instrument te bespeel.

Studiekursus


‘n Studiemetodekursus word jaarliks gedurende die Aprilvakansie aangebied vir graad 6 – 7 leerders. Die kursus is spesifiek ontwerp vir leerders wat struikelblokke ondervind en is van onskatbare waarde ter ontwikkeling van leermetodes en eksamenvoorbereidingstegnieke. Die “Zeries leer om te studeer” – kursus word aangebied deur Mev. Catherine Grobbelaar. Die kursus is gratis en verpligtend vir alle leerder in die gr. 6 -7 ouderdomsgroep. ‘n Soortgelyke kursus word ook aan eksterne entiteite aangebied en word sterk aanbeveel.

Uitstappies


Een uitstappie (of instappie) per kwartaal word gereël vir die leerders. Uitstappies wissel van opvoedkundige tot sosiale aard. Ervaringsleer is een van die sleutelaspekte van vordering vir ons leerders en die uitstappies wat kwartaalliks gereël word, bou voort op ons leerders se ervaringsuitbreiding en omgewingsverskeidenheid wat selfdifferensiasie bevorder.

Ouerleiding


Ouerleidingsessies word twee maal per jaar by El Zera Privaatskool aangebied. El Zera Privaatskool handhaaf ‘n oopdeur-beleid waar ons ouers uitgenooi en aangemoedig word om met terapeute, onderwyseresse en die skoolhoof te kommunikeer oor hul kind se behoeftes. Daar word ook op kwartaallikse basis terugvoer gegee aan ouers rondom leerders se vordering, sterkpunte en aspekte wat nog aandag benodig.

Familie geleenthede


Heelparty spesiale familiegeleenthede word aangebied gedurende die jaar. Die eerste famieligeleentheid is ons Boeresport familiedag wat jaarliks op ‘n Saterdag in Januarie aangebied word. Kinders en ouers geniet hierdie geleentheid ewe veel. Sakspring, waterballon gooi en die toutrek kompetisie is pure pret in die mees Afrikaanse, tradisionele sin van die woord!
Die tweede geleentheid is ons “Kersfees in Julie” – geleentheid. Hierdie aand is ‘n gesinsgeleentheid vir saamwees en koestering van die spesiale band en liefde tussen ouers en kinders. ‘n Professionele sanger/es lei die geleentheid in kerssang by kerslig op die skoolterrein wat versier word met liggies en kersfeesversierings. Hierdie is ‘n baie spesiale geleentheid wat Zeries nie misloop nie.
Verskeie ander geleenthede word ook deur die jaar aangebied byvoorbeeld: Talent-aand, Eisteddfod, Debatsbyeenkoms, Zerie-Sportdag, Skoolsokkie, Skoolkonsert en Prysuitdeling!

Spraak- en Arbeidsterapie

Arbeidsterapie en spraakterapie word op aanvraag teen ekstra koste aangebied deur eksterne terapeute en is dus ongelukkig NIE ingesluit by die skoolfooie nie. Daar is wel terapeute wat die skool besoek en gedurende skoolure aan leerders hulp verleen, maar ouers moet bykomend vir hierdie dienste betaal en dit dan terugeis van hul mediese fonds. Spraak en/of arbeidsterapie sal aanbeveel word deur die skool se terapeut indien die leerder die volgende probleme ondervind:

Vir SPRAAKTERAPIE

• Probleme met auditieve persepsie
• Taalagterstand
• Spraakprobleme bv. hakkel, lispel, swak uitspraak of onduidelike spraak

Vir ARBEIDSTERAPIE
• Probleme met groot en klein motoriese vaardigheden
• Probleme met visuele persepsie en/of visuele integrate
• Te veel druk op potlood uitoefen
• Swak balans
• Taktiele sensitiviteit
• Lae spiertonus
• Omkering van letters en syfers
• Sukkel om knope vas te maak, veters te knoop of klere aan te trek