Meer oor ons

El Zera Privaatskool Meer oor ons

Missie

El Zera Privaatskool glo vas in Christelike, Afrikaanse onderrig met die klem op individuele aandag aan elke kind. Ons handhaaf ‘n multidissiplinêre benadering waar elke leerder op holistiese wyse hulp ontvang. Die terapeute en spesialis-onderwyseresse werk saam as ‘n span om ‘n unieke hulpprogram vir leerders te ontwerp en sodoende in elkeen se individuele akademiese, emosionele en sosiale behoeftes te voorsien. Optimale ontwikkeling van eie potensiaal word onderstreep en klem word geplaas daarop om elke leerder se sterk punte te identifiseer en nog verder te ontwikkel. Deur positiewe terugvoer en erkenning te gee vir leerders se pogings, help bou ons aan ‘n goeie selfbeeld, selfvertroue en waagmoed.

El Zera Privaatskool is ‘n Afrikaanse skool vir kinders wat opvoeding verkies in ‘n kleiner, meer gestruktureerde omgewing, waar hul individuele hulp kan ontvang en waar daar min steurnisse in die kleiner klassituasie voorkom. Uiteraard vind enige tipe kind baat by so ‘n omgewing omdat opvoeding in so ‘n klaskamer op die Individu gefokus is. Die soort leer-omgewing speel ‘n groot rol in die verbetering van kinders se meta-kogonisie (bewustheid van eie leerproses). Hul kry onmiddellike terugvoer op hul werkspogings, motiveringsvlakke en selfvertroue verhoog gevolglik en leerders presteer beter in ‘n ontspanne omgewing waar angs rondom akademiese uitdagings verminder word.

Ons doel is om, soos wat ons skoolwapen simboliseer, saad te saai wat op goeie grond kan val om vrugte in jong kinders se lewe af te werp.

Klein Klasse

‘n Maksimum van twaalf (12) leerders word per klas toegelaat.

Kurrikulum

Die Departementele syllabus (KABV) word gebruik as raamwerk en aangepas by leerders se spesiale behoeftes wat die tempo, hoeveelheid en inhoud betref. Leerders skryf eksamenvraestelle aan die einde van elke kwartaal wat ooreenstemmend is met die standaard soos gestel deur die Departement van Onderwys, Gauteng.

Toelatingsbeleid

Leerlinge word op grond van die volgende aspekte gekeur vir toelating tot El Zera Privaatskool:

  • • Die leerder moet beskik oor ‘n gemiddelde of bo-gemiddelde verstandelike vermoë.
  • • Die leerder moet goeie gedrag, mooi maniere en ‘n positiewe gesindheid ten toon stel.
  • • Begaafde leerders wat nie optimaal funksioneer in die groot klasse van die hoofstroom nie, of behoefte het aan meer stimulasie en vryheid van uitlewing, vind baie baat by ons unieke opvoedingsbeleid.
  • • Leerders met ‘n agterstand in taal, leesvaardigheid, spelling, visuele en ouditiewe persepsie, wiskundige berekeninge en geskrewe werk, ontvang hulp.
  • • Leerders wat probleme ondervind met hiperaktiwiteit, swak konsentrasie, impulsiwiteit, swak sosialiseringsvermoë, swak geheue, emosionele kwessies en angstigheid, vind baat by die opvoedingsprogram wat deur El Zera Privaatskool aangebied word.

El Zera Privaatskool voldoen aan die departement van onderwys Gauteng se Inklusiewe beleid deur toelating te verleen aan hoë funksionerende leerders met o.a. ADHD, angstigheid en disleksie.

Om toelating te verkry, kan die leerder se ouers ‘n afspraak maak met die Direkteur van El Zera Privaatskool, Mev. Catherine Grobbelaar by 083 258 4231. Die leerder word op ‘n waglys geplaas vir volledige assessering en stappe van die keuringsproses word sorgvuldig gevolg voor toelating.

‘n Streng keuringsproses, eg aan die karakter van El Zera Privaatskool, word gevolg voordat plasing toegestaan word. Keuring geskied in 5 stappe.

  • 1. Agtergrondgesprek met ouers
  • 2. Agtergrondgesprek met leerder
  • 3. Terugvoer aan ouers
  • 4. Keuring word toegestaan al dan nie
  • 5. Registrasie vind plaas