BRIEF VAN DIE HOOF:

       

      El Zera Privaatskool vir hulpleer is 'n langverwagte droom wat tot verwesenliking gekom het in Januarie 2010.

      Kinders se lewens word reeds hier aangeraak! El Zera akkomodeer leerders wat dit moeilik vind om

      optimaal te funksioneer in groot hoofstroom klasse. Ons heg 'n hoë waarde aan die ontwikkeling van elke

      kind se persoonlike sterkpunte en individualiteit.

 

 

      'n Unieke leerderondersteuningsplan word vir elke leerder ontwerp om leerders te help om akademiese en

      emosionele struikelblokke te oorkom. Dit sluit onder andere weeklikse, een-tot-een terapie sessies

      in deur 'n Remedërende terapeut en 'n berader. Die klein klasse en individuele aandag wat ons leerders

      ontvang, is ons resep tot suksesvolle onderrig.

 

 

      Moedertaal onderrig word onderstreep en dus word alle klasse in Afrikaans aangebied om aan u kind die

      beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue

      en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

 

 

      El Zera Privaatskool vir Hulpleer is 'n skool wat Christelike waardes voorstaan. Dit is vir ons belangrik

      om soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word, goeie grond voor te berei sodat die saad wat op

      hul lewenspad val, kan groei, sterk word en vrug dra.

 

 

      Welkom aan een en elke nuwe Zerie en Zerie-ouer! Hier kan ons almal saam groei, en in tye van nood

      vir mekaar 'n skaduwee en plek van beskerming bied.

 

 

 

      Zerie- Groete

      Catherine Grobbelaar - Skoolhoof

 

 

 

 

      BRIEF VAN DIE HOOF:

       

      El Zera Privaatskool vir hulpleer is 'n langverwagte droom wat tot verwesenliking gekom het in Januarie 2010.

      Kinders se lewens word reeds hier aangeraak! El Zera akkomodeer leerders wat dit moeilik vind om

      optimaal te funksioneer in groot hoofstroom klasse. Ons heg 'n hoë waarde aan die ontwikkeling van elke

      kind se persoonlike sterkpunte en individualiteit.

 

 

      'n Unieke leerderondersteuningsplan word vir elke leerder ontwerp om leerders te help om akademiese en

      emosionele struikelblokke te oorkom. Dit sluit onder andere weeklikse, een-tot-een terapie sessies

      in deur 'n Remedërende terapeut en 'n berader. Die klein klasse en individuele aandag wat ons leerders

      ontvang, is ons resep tot suksesvolle onderrig.

 

 

      Moedertaal onderrig word onderstreep en dus word alle klasse in Afrikaans aangebied om aan u kind die

      beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue

      en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

 

 

      El Zera Privaatskool vir Hulpleer is 'n skool wat Christelike waardes voorstaan. Dit is vir ons belangrik

      om soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word, goeie grond voor te berei sodat die saad wat op

      hul lewenspad val, kan groei, sterk word en vrug dra.

 

 

      Welkom aan een en elke nuwe Zerie en Zerie-ouer! Hier kan ons almal saam groei, en in tye van nood

      vir mekaar 'n skaduwee en plek van beskerming bied.

 

 

 

      Zerie- Groete

      Catherine Grobbelaar - Skoolhoof

 

 

 
Soek    

DiensteRemediërende Terapie   Een-tot-een remediërende hulp word twee maal per week gegee aan elke leerder deur die gebruik van ons unieke BASIX program.  Hierdie program is spesifiek vir die leerders van El Zera Privaatskool


Vrydae is 'n gunsteling dag in enige Zerie-leerling se lewe!  Dit is 'n nie-akademiese dag, waar al die nie-akademiese periodes wat normaalweg gedurende die week sou plaasvind (bv. liggaamsopvoeding, klasmusiek, rekenaargeletterdheid, ku


Leerders wat struikelblokke tot leer ondervind, beleef ook dikwels emosionele uitdagings soos hoë vlakke van angs, 'n swak selfbeeld of lae motiversingsvlakke.  Die skool se sielkundige berader ondersteun leerders om deur traumatiese ge


Musiekonderig   Musiek is een van die wonderlikste vorme van opvoeding!  Dit leer die mens 'n diep waardering vir die kombinasies van intellektuele, emosionele en fisiese vaardigheid aan.  Die terapeutiese waarde van musiek k


'n Studiemetodekursus word jaarliks gedurende die Aprilvakansie aangebied vir graad 6 - 7 leerders.  Die kursus is spesifiek ontwerp vir leerders wat struikelblokke ondervind en is van onskatbare waarde ter ontwikkeling van leermet


Oueropleidingsessies word twee maal per jaar by El Zera Privaatskool aangebied en is verpligtend vir alle ouers.  El Zera Privaatskool handhaaf 'n oopdeur-beleid waar ons ouers uitgenooi en aangemoedig word om met terapeute, onderwysere


Familie geleenthede   Twee baie spesiale familiegeleenthede word aangebied gedurende die jaar.  Die eerste daarvan is ons "Kersfees in Julie" -  geleentheid.   Hierdie aand, wat elke jaar op 29 Julie


Een uitstappie per kwartaal word gereël vir die leerders.  Hierdie uitstappies word gebruik as ekstrinsieke motiveerders vir goeie gedrag.  Leerlinge moet dus kwalifiseer om uitstappies mee te maak deur genoeg sterre op hul sterka

Arbeidsterapie en Spraakterapie (Ekstra Koste)   Arbeidsterapie en spraakterapie word op aanvraag teen ekstra koste aangebied deur eksterne terapeute en is dus ongelukkig NIE ingesluit by die skoolfooie nie.  Daar is wel terapeute wat
Meer oor ons


Missie

El Zera Privaatskool glo vas in Christelike, Afrikaanse onderrig met die klem op individuele aandag aan elke kind.  Ons handhaaf 'n multidissiplinêre benadering waar elke leerder op holistiese wyse hulp ontvang.  Die remediërende terapeut, sielkundige berader en spesialis-onderwyseresse werk saam as 'n span om 'n unieke hulpprogram vir leerders te ontwerp en sodoende in elkeen se individuele akademiese, emosionele en sosiale behoeftes te voorsien.  Optimale ontwikkeling van eie potensiaal word onderstreep en klem word geplaas daarop om elke leerder se sterk punte te identifiseer en nog verder te ontwikkel.  Deur positiewe terugvoer en erkenning te gee vir leerders se pogings, help bou ons aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue en waagmoed.

 

El Zera Privaatskool is 'n Afrikaanse skool vir kinders wat opvoeding verkies in 'n kleiner, meer gestruktureerde omgewing, waar hul individuele hulp kan ontvang en waar daar min steurnisse in die kleiner klassituasie voorkom. Uiteraard vind enige tipe kind baat by so 'n omgewing omdat opvoeding in so 'n klaskamer op die Individu gefokus is. Die soort leer-omgewing speel 'n groot rol in die verbetering van kinders se meta-kogonisie (bewustheid van eie leerproses). Hul kry onmiddellike terugvoer op hul werkspogings, motiveringsvlakke en selfbeeld verhoog gevolglik en leerders presteer beter in 'n ontspanne omgewing waar angs rondom akademiese uitdagings verminder.  Ons doel is om, soos wat ons skoolwapen simboliseer, saad te saai wat op goeie grond kan val om vrugte in jong kinders se lewe af te werp.

 

Klein Klasse

'n Maksimum van agt (8) leerders word per klas toegelaat.

 

Kurrikulum

Die Departementele sillabus word gebruik as raamwerk en aangepas by leerders se spesiale behoeftes wat die tempo, hoeveelheid en inhoud betref.  Leerders skryf eksamenvraestelle aan die einde van elke kwartaal wat ooreenstemmend is met die standaard soos gestel deur die Departement van Onderwys.

 

Toelatingsbeleid

Leerlinge word op grond van die volgende aspekte gekeur vir toelating tot El Zera Privaatskool vir Hulpleer:

         1.   Die leerder moet beskik oor 'n gemiddelde of bo-gemiddelde verstandelike vermoë. 

2.   El Zera Privaatskool bied hulp aan leerders wat nie optimale aandag en stimulasie in 'n groot hoofstroom klas ontvang nie. Leerders met 'n agterstand in taal, leesvaardigheid, spelling, visuele en ouditiewe persepsie, wiskundige berekeninge en geskrewe werk ontvang hulp.

3.   Begaafde leerders wat nie optimaal funksioneer in die groot klasse van die hoofstroom nie, of behoefte het aan meer stimulasie en vryheid van uitlewing, vind baie baat by ons unieke opvoedingsbeleid.

4.   Leerders wat probleme ondervind met hiperaktiwiteit, swak konsentrasie, impulsiwiteit, swak sosialiseringsvermoë, swak geheue, emosionele kwessies en angstigheid, vind baat by die opvoedingsprogram wat deur El Zera Privaatskool aangebied word.

5.   El Zera Privaatskool voldoen aan die departement van onderwys Gauteng se Inklusiewe beleid deur toelating te verleen aan hoë funksionerende leerders met o.a. ADHD en Disleksie.

6.     Om toelating te verkry, kan die leerder se ouer, die leerder se huidige klasonderwyser of .die leerder se huidige skoolhoof 'n afspraak maak met die Sielkundige berader van El Zera Privaatskool, Mev. Catherine Grobbelaar by 083 258 4231.  Die leerder word op 'n waglys geplaas vir volledige assessering en stappe van die keuringsproses word sorgvuldig gevolg voor toelating. Sien die KONTAK skakel.

     'n Streng keuringsproses, eg aan die karakter van El Zera Privaatskool, word gevolg voordat plasing toegestaan word. Keuring geskied in 5 stappe. 

·                    Agtergrondgesprek met ouers

·                    Agtergrondgesprek met leerder

·                    Leerder kuier by die skool

·                    Keuring word toegestaan al dan nie

·                    Volledige skolastiese assessering word gedoen

 

      Sien AFLAAIBARE DOKUMENTE om meer inligting oor die registrasieproses af te laai.

 

         Kontakpersoon


Mev. Catherine Grobbelaar (Skoolhoof en sielkundige berader)
011 791 5172
083 258 4231

www.elzeraprivaatskool.co.za

 Silverpinelaan 26

Moret, 2194
Randburg
South Africa

Enter your starting address:

Vul asb jou besonderhede in sodat ons jou kan kontak!Terug Terug na bo