Meer oor ons

El Zera Privaatskool Meer oor ons

 1. MEER OOR EL ZERA PRIVAATSKOOL
 2. El Zera Privaatskool is ‘n Individu gefokusde laerskool, geleë in Fontainebleau, Randburg. Die voorgeskrewe akademiese kurrikulum, soos wat dit deur die departement van onderwys gestipuleer word in die Kurrikulum Assesserings Beleid Verklaring (KABV / CAPS), word aangebied. Passievolle onderwysers, wat oor die nodige onderwys ondervinding en kwalifikasies beskik, onderrig ons leerders. ‘n Gebalanseerde buitemuurse program, wat afrigting in aktiwiteite soos Spreekkoor, Drama, Netbal, Krieket, Kitaarlesse en Landloop insluit, word na-ure aangebied. Die skool bied verder verskeie sosiale geleenthede, sportbyeenkomste en kultuurgeleenthede gedurende die jaar aan.

  Wat maak El Zera Privaatskool dan anders as ander skole? Die belangrikste en mees opmerkbare verskil is ons Individu gefokusde onderrigmodel:

  Die EL ZERA INDIVIDU GEFOKUSDE ONDERRIGMODEL

  Die El Zera Onderrigmodel is ontwerp deur die stigter van die El Zera skole, Catherine Grobbelaar. Die model hanteer opvoeding volgens die El Zera filosofie, wat op verskeie opvoedkundige teorieë geskoei is. Hieronder word ‘n kortlikse uiteensetting van die Individu gefokusde eienskap van die El Zera model gegee. Die Individu gefokusde onderrigmodel is ‘n oorkoepelende term wat die vier (4) kernaspekte van El Zera se onderrigfilosofie omvat:

  1. Die INDIVIDU GEFOKUSDE OMGEWING
   El Zera se wenresep is die beperkte hoeveelheid leerders per klas en die klein-skool omgewing (maksimum 50 leerders per skoolfase in ‘n gekontroleerde, veilige spasie). El Zera Privaatskool is ‘n individu gefokusde skool waar elke kind se unieke behoeftes, belangstellings, persoonlikheid en aanleg raakgesien en ontwikkel word.
  2. Die INDIVIDU GEFOKUSDE OPVOEDER
   El Zera beskik oor ‘n personeelkorps van passievolle, entoesiastiese, kundige opvoeders. Die klein klassies bied aan onderwysers die voorreg om aan elke leerder spesiale aandag te kan skenk. Ons opvoeders deel ‘n besondere visie: om elke kind as positief te versterk en te help ontwikkel tot sy/haar optimale potensiaal.
  3. Die INDIVIDU GEFOKUSDE KURRIKULUM
   Aanpassings word aan die kurrikulum gemaak om elke individu volgens sy/haar sterkpunte en struikelblokke te akkommodeer. Leervakke word een op ‘n slag aangebied vir maklike, effektiewe leer. Optimale leer en konstruktiewe werksverrigting vind gedurende skoolure plaas, sodat die volume en aard van huiswerk minder is. Ekstra skryftyd word aan leerders toegestaan gedurende eksamens, indien dit nodig blyk te wees, en mondelinge eksamens of ammanuenses word aan leerders gebied wat dit benodig.
  4. Die INDIVIDU GEFOKUSDE BELEWENIS
   Die leerders se belewenis van die skoolomgewing en hulle suksesbelewing binne hierdie omgewing, bepaal uiteindelik hoe hulle gaan betrokke raak by hul eie leerprosesse. Positiewe belewenis van eie vermoëns en ‘n spesiale plek in die skoolomgewing, lei tot positiewe betekenisgewing en uiteindelik tot die leerders se positiewe betrokkenheid by hulle leerprosesse. Die Individu gefokusde omgewing sorg vir drie belangrike aspekte van die positiewe belewenis, naamlik:

   1. Gelykheid
    In die kleiner-groep skoolgemeenskap beleef elke kind dat hy/sy ‘n spesiale plek beklee. Leerders word almal as gelykes hanteer. ‘n Voorbeeld hiervan is die manier hoe El Zera aan elke graad 7 leerder in die skool die geleentheid bied om vir een volle jaar die titel en die rol van leier by die skool te beklee. Alle leerders word in hul graad 6 jaar as leiers opgelei om hulle vir hierdie belangrike taak voor te berei. Leierskap is nie net vir ‘n klein groepie uitverkore leerders beskore nie, maar letterlik vir elke individu. Die fokus val dus glad nie op kompetisie tussen verskillende entiteite nie, maar eerder op die ontwikkeling van persoonlike potensiaal.
   2. Geborgenheid
    In die klein-skool omgewing, wat uit ‘n maksimum 50 leerders per fase bestaan, beleef die kind dat hy/sy behoort. Hiér ken leerders almal mekaar, die opvoeders ken elke kind se agtergrond en op die naam, leerders smee lojale vriendskappe met mekaar en elke individu voel geborge en geliefd. Daar word gewaak teen groepering van leerders, sodat hul almal deel voel van een groot groep maats wat saamstaan, eerder as ‘n klomp klein groepies met afsonderlike identiteite. Daar bestaan geen toleransie vir enige vorm van verbal of fisiese boeliegedrag nie.
   3. Suksesbelewing
    By El Zera word daar sterk gefokus op leerders se sterkpunte en uniekheid. Meer fokus word geplaas op “wat ‘n leerder alles reg doen,” sodat leerders sukses kan beleef. Sukses baar sukses: Wanneer leerders sukses begin smaak, streef hul daarna om meer daarvan in te win. Opvoeders fokus dus gedissiplineerd op die positiewe aspekte van elke leerder. Soortgelyk word leerders geleer om hul prestasie te meet aan hul eie vermoëns en hul eie verbetering, eerder as om hulself te vergelyk met ander. Positiewe versterking word gegee wanneer leerders gepaste gedrag en goeie prestasie lewer. Leerders leer verder om mekaar aan te moedig, te ondersteun en saam met ‘n ander bly te wees oor hulle prestasies. Hierdie hele ingesteldheid lei tot die vorming van verantwoordelike, positiewe kinders met sterk selfvertroue en ‘n goeie selfbeeld.

 3. AKADEMIE
  1. Kurrikulum
   Die Gauteng Departement van Onderwys (GDE) se voorgeskrewe Kurrikulum Assesserings Beleidsverklaring (KABV/CAPS) word gevolg.
  2. Kleiner klasse en skoolomgewing
   Ons glo aan ‘n 50 persoon gemeenskap, wat daarop dui dat daar slegs 50 leerders in elke skoolfase toegelaat word gedurende die betrokke akademiese jaar. Klein klassies van 8-12 leerders bied aan ons die geleentheid om Individu gefokus met elke leerder te werk.
  3. Onderwysbenadering
   El Zera Priaatskool bied onderrig aan laerskoolleerders wat ‘n kleiner leeromgewing benodig vir optimale prestasie. Verskeie behoeftes skoei ons onderwysbenadering, onder andere ‘n behoefte aan ‘n omgewing:

   • Wat meer ontspanne is en waar leerders die volheid van kind-wees kan geniet
   • Waar elke individu geborge en geliefd voel
   • Waar kinders aan ‘n goeie selfbeeld kan bou
   • Waar elke individu sy unieke sterkpunte ontwikkel om tot sy volle potensiaal te presteer
   • Wat minder kompetisie gedrewe is
   • Wat emosionele ondersteuning bied en angstigheid verminder
   • Waar alle kinders as gelykes hanteer en ontwikkel word
   • Waar gemeenskapsbewustheid bevorder word
   • Waar die werkstempo, werksvolume en onderrigmetodiek aangepas word volgens leerders se individuele vermoëns en behoeftes
   • Waar begaafde leerders individu gefokusde uitdagings / verryking ontvang
   • Waar leerders met remediërende beheoftes ekstra hulp ontvang
   • ‘n Ware Inklusiewe skoolomgewing

    
   ‘n Paar voorbeelde van hoe El Zera Privaatskool aan hierdie ondersteuning van behoeftes voldoen, is:

   • Kleiner klasse
   • Aangepaste model vir eksamenvoorbereiding
   • Een-byvak-op-‘n-slag metode
   • Optimale leer en konstruktiewe werksverrigting gedurende skoolure
   • Beheerbare volume en aard van huiswerk
   • Aanpassings in die klaskamer opset
   • Leerders verwissel nie klaskamers gedurende die dag nie, maar word in hul eie spasie deur elke onderwyser ontmoet
   • Fokus op holistiese ontwikkeling deur ‘n verpligte buitemuurse program
   • Toestaan van ekstra skryftyd gedurende eksamens
   • Mondelinge eksamens of ammanuenses aan leerders wat dit benodig
   • Emosionele ondersteuning en motivering
   • Opbou van selfbeeld en inbou van positiewe belewenis
   • Verskeie ondersteuningspersone in die skool, o.a. terapeute en die skoolhoof
   • Klem op ervaringsleer, beweging tydens leer, ouditiewe en visuele hulpmiddele en konkrete voorbeelde
   • Positiewe versterking
   • Dissipline met deernis
  4. Aanpassings in die klaskamer
   Spesifieke aanpassings word in die klaskamer gemaak om ons leerders te help om optimaal te funksioneer. Hierdie aanpassings sluit in dat leerders elkeen by hul eie lessenaar sit en werk en dus nie werkspasies deel nie. Leerders verwissel deur die dag nie klaskamers nie (onderwysers wissel) en elke kind het ‘n rakspasie in die klas waar sy/haar boeke gebêre kan word, sodat tasse ligter is. Verder word presies dieselfde dagprogram van Maandae tot Donderdae gevolg en die stuktuur en roetine hiervan bied aan leerders ‘n gevoel van beheer oor hul eie leerproses. Elke periode is ‘n uur lank om te verseker dat prikkeling van bestaande kennis, inhoudsoordrag, konsolidasie van die tema en skriftelike vaslegging alles in een periode kan geskied. Die langer periode vergemaklik die voltooiing van werk in die klaskamer en verminder huiswerk. Laastens word alle nie-akademiese periodes bv. Kunsklasse, Saalbyeenkoms, Krieket- en Netbal-afrigting, Robotika en Rekenaarvaardigheid, op Vrydae aangebied, sodat dit nie met akademiese tyd indruis nie en ‘n positiewe afsluiting vir elke week te weeg bring.
  5. Een-byvak-op-‘n-slag metode
   Leerders van graad 4-6 neem AGT (8) vakke en graad 7-9 leerders neem NEGE (9) vakke elke jaar. Afrikaans, Engels, Lewensoriëntering en Wiskunde word elke dag deurlopend onderrig. Ons deel egter ons Byvakke só in dat slegs een byvak per kwartaal hanteer word, eerder as vier Byvakke op een slag. Dieselfde volume Byvakmateriaal word dus elke kwartaal gedek, maar inligting behoort tot een vak en word summatief aan die einde van die kwartaal afgesluit deur ‘n eksamen. Hierdie metode maak dit vir leerders makliker om die korrekte kennis by die korrekte vak te pas en deeglik te kan fokus op een stel tematiese inligting op ‘n slag.
  6. Rapporte
   Rapporte word deeglik uiteengesit met onderafdelings vir Tale (mondeling, lees, begrip, taalwerk, spelling, Prosa en Poësie), waar ouers kan sien hoe die leerder in elke aspek presteer het, eerder as net ‘n globale punt. Vir Wiskunde en Byvakke word daar ‘n kwartaalpunt, asook ‘n eksamenpunt, gespesifiseer.
  7. Eksamen – Konsessies
   Leerders skryf elke kwartaal ‘n formele, summatiewe eksamen. Die rooster en nodige afbakenings word twee weke voor aanvang van die eksamen uitgegee. Waar nodig, word konsessies toegestaan en word vraestelle mondeling afgeneem met die hulp van ‘n leser, skriba en/of ekstra tyd.
  8. Belangrike Akademiese Datums Dokument (BDD) gr. 4-7
   ‘n Belangrike Akademiese Datums Dokument (BDD) word aan die begin van elke kwartaal aan die Intermediêre fase uitgedeel. Hierdie dokument bevat alle huiswerk vir die kwartaal, asook datums rakende klastoetse, mondelinge praatjies, voorbereide lees, take en dies meer. Raadpleeg asseblief daagliks hierdie dokument. Neem asseblief kennis daarvan dat Wiskunde huiswerk nie op hierdie dokument aangebring is nie, aangesien daar daagliks, as standaard, Wiskunde huiswerk aan leerders gegee word.
  9. Huiswerklêers gr. R-3
   Vir grondslagfase leerders word ‘n huiswerklêer, met die week se daaglikse huiswerk, vooruit voorsien.
  10. Nasienbeleide
   Vir elke vak word ‘n nasienbeleid voor in die leerder se werkboek geplak. Sodanige beleid moet deur die ouer bestudeer en onderteken word. Skrifte word gereeld en deeglik nagesien deur opvoeders en waar skrifte nie nagesien word nie, word memorandums aan leerders verskaf en in boeke geplak.
  11. Klaskamerreëls
   Elke klas beskik oor ‘n eie stel reëls wat deur leerders, in samewerking met hul klasonderwyseres, saamgestel word. Leerders onderneem om hierdie reëls na te kom en te respekteer en sodoende ‘n positiewe leeromgewing vir hulself en hul klasmaats te skep.
  12. Klaskamerbestuur
   Elke klasondewyseres is aangestel as bestuurder van sy/haar registerklas en hanteer dus enige klasverwante kommunikasie en dissipline sake persoonlik. Elke vakonderwyseres tree verder op as vakhoof en hanteer dus alle navrae en kurrikulumontwerp vir sodanige vak persoonlik. In sekere gevalle word die skoolhoof genader om spesifieke kommunikasie, dissipline sake, navrae en kurrikulumontwerp kwessies te hanteer.
  13. Klasbesoeke en boekkontrole
   Twee keer per jaar word elke leerder se boeke deur die skoolhoof nagegaan om enige kommerwekkende akademiese struikelblokke te identifiseer en die kwaliteit van skriftelike werk te kontroleer. Elke klas word ook in die alternatiewe kwartale twee keer per jaar deur die Direkteur besoek vir dieselfde doeleindes: identifisering van enige nuwe akademiese kwessies aangaande struikelblokke tot leer by bepaalde leerders, asook die kontrole van kwaliteit onderrig. Ouers sal deur die skoolhoof persoonlik gekontak word vir ‘n afspraak indien daar tydens hierdie kontrole-geleenthede enige bekommernisse rakende u kind se vordering in die Individu-gefokusde sisteem, opgemerk word.